On demand

Hlasujte za tému, ktorú by sme mali na váš podnet spracovať, alebo prispejte novou.

 • 1. Umelá inteligencia 80%
 • 2. Teória simulácie 20%

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo VOT Media s.r.o., so sídlom na adrese Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51484552, ktorá prevádzkuje web www.vot.sk venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o užívateľoch nášho webu, či už sú to údaje spracovávane na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Tieto podmienky spracovania osobných údajov sú vyhotovené v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“) a nariadením EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Služby, ktorých je prevádzkovateľom spoločnosť VOT Media s.r.o., nie sú určené pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov. 

Aké osobné údaje o Vás spracovávame

Spoločnosť VOT Media s.r.o. môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 1. Meno a priezvisko;
 2. Emailová adresa;
 3. Informácie, ktoré zhromažďujeme o Vašom správaní na našom webe, ktoré získavame z Vášho internetového prehliadača a prostredníctvom súborov cookies, ako sú IP adresa, užívateľské preferencie alebo články, ktoré radi čítate.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje

Osobné údaje sú spracúvané za týmito účelmi:

 1. Marketingová komunikácia.Zasielanie pravidelných newslettrov a ďalšej marketingovej komunikácie o službách a produktoch Vot.sk alebo tretích strán alebo o udalostiach na ktorých sa zúčastňujeme. Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, ktorí ste nám poskytli pri zadaní e-mailovej adresy na našom webe.
 2. Zadanie vlastnej témy.Spracovanie hlasovania na internetových stránkach alebo zadanie vlastnej témy článku na portály v sekcii „On Demand“. Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, ktorí ste nám poskytli pri prihlásení sa do sekcie „On Demand“ na našom webe.
 3. Sledovanie Vášho správania na našom webe.Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu. Náš oprávnený záujem spočíva:
  • v získaní informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšovať, aby sme mohli lepšie prispôsobiť obsah našich stránok témam ktoré Vás zaujímajú;
  • vo vytváraní štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a článkov, ktoré čítate;

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je povinné. Pokiaľ nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, nebudete môcť v niektorých prípadoch využiť niektorých našich služieb, napríklad nebudete informovaný o novinkách na našom webe alebo nebudete môcť využiť službu On Demand. 

Komu môžeme odovzdávať Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme v určitých prípadoch odovzdať aj externým poskytovateľom služieb, a to spoločnostiam, ktoré napríklad

 • poskytujú služby v oblasti reklamy,
 • poskytujú služby v oblasti IT (napríklad hostingové služby),
 • poskytujú technologické služby, ktoré využívame za účelom zaistenia funkčnosti našich služieb.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný písomne na vyššie uvedenej adrese nášho sídla alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu info@vot.sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k Vaším osobným údajom (§21 ZOOU),
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych osobných údajov (§22 ZOOU),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov (§23 ZOOU),
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (§24 ZOOU),
 • právo na prenosnosť osobných údajov (§26 ZOOU),
 • právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov (§27 ZOOU),

–      právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/(§100 ZOOU).

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu (§27 ZOOU), máte právo podať námietkuproti takémuto spracovaniu. V takom prípadenesmieme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje pokiaľ nepreukážeme nevyhnutný oprávnený záujem na ich spracovaní. V spracovaní osobných údajov môžeme pokračovať pokiaľ náš záujem na ich spracovaní preváži nad prípadnými negatívnymi dopadmi na užívateľov nášho webu. V prípade, že spracovávame osobné údaje k priamemu marketingu na základe nášho oprávneného záujmu, toto spracovanie ukončíme okamžite po obdŕžaní vašej námietky.

Výkon Vašich práv
Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na vyššie uvedenú adresu nášho sídla alebo e-mailom zaslaným na adresu info@vot.sk. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Ako dlho Vaše údaje spracovávame
Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, spracovávame po dobu 3 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu, spracovávame len po dobu nevyhnutnú pre daný účel, najdlhšie však po dobu 3 rokov.

Kontaktné údaje
Spoločnosť VOT Media s.r.o. je možné kontaktovať na uvedenej adrese Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, prípadne na e-mailovej adrese info@vot.sk.